Nota prawna

Prawa autorskie Strona www.ksws.pl (zwana dalej „stron?”) jest wy???czn? w??asno??ci? Micha??a Adamowicz (zwan? dalej „w??a??cicielem”) stworzon? przez ni? dla celów informacyjnych, komunikacyjnych, a nast?pnie udost?pnion? u??ytkownikom do u??ytku prywatnego, niekomercyjnego.

Konieczne jest zachowywanie i odtwarzanie ka??dego bez wyj?tku ostrze??enia o prawach autorskich oraz innych prawach w??asno??ci zawartych we wszystkich Informacjach, które si? pobiera. Jednak??e, nie wolno rozprowadza?, zmienia?, przekazywa?, przesy??a? czy wykorzystywa? zawarto??ci tej Witryny do u??ytku publicznego lub w celach komercyjnych, w???czaj?c w to teksty, obrazy, nagrania i filmy wideo, bez pisemnej zgody W??a??ciciela Strony.

W??a??ciciel Strony nie ponosi odpowiedzialno??ci za b???dne dzia??anie Strony lub szkody powsta??e w wyniku jej przegl?dania lub przetwarzania materia??ów na niej zawartych w???czaj?c w to teksty, obrazy, nagrania i filmy wideo.

W??a??ciciel nie ponosi odpowiedzialno??ci za tre??? artyku??ów, informacji zawartych na Stronie

W??a??ciciel zastrzega sobie prawo do zmian warunków i zastrze??e?? w ka??dej chwili. Korekty te s? wi????ce dlatego zaleca si? systematyczne odwiedzanie Strony w dziale „nota prawna”

W??a??ciciel nie ponosi odpowiedzialno??ci za dzia??anie ???czy umieszczonych na Stronie,  kieruj?cych do innych witryn internetowych.

Transmisja danych drog? elektroniczn? mo??e zawiera? luki w zabezpieczeniach ze wzgl?du na w??a??ciwo??ci techniczne Internetu.

Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics, us??ugi analizy ogl?dalno??ci stron internetowych udost?pnianej przez Google, Inc. (“Google”). Google Analytics u??ywa “cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze u??ytkownika w celu umo??liwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki u??ytkownicy z niej korzystaj?. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez u??ytkownika (w???cznie z jego adresem IP) b?d? przekazywane spóóce Google i przechowywane przez ni? na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google b?dzie korzysta??a z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez u??ytkownika, tworzenia raportów dotycz?cych ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz ??wiadczenia innych us??ug zwi?zanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu. Google mo??e równie?? przekazywa? te informacje osobom trzecim, je??eli b?dzie zobowi?zana to uczyni? na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzaj? takie informacje w imieniu Google. Google nie b?dzie ???czy??a adresu IP u??ytkownika z ??adnymi innymi danymi b?d?cymi w jej posiadaniu. U??ytkownik mo??e zrezygnowa? z cookies wybieraj?c odpowiednie ustawienia na przegl?darce, jednak nale??y pami?ta?, ??e w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny mo??e okaza? si? niemo??liwe Korzystaj?c z niniejszej witryny internetowej u??ytkownik wyra??a zgod? na przetwarzanie przez Google dotycz?cych go danych w sposób i w celach okre??lonych powy??ej.